ZŠ Ostrava-Hrabůvka

Školní družina


Telefonní kontakt pro školní družinu
Mobilní telefon do školní družiny: +420 601 090 510

Informace školní družiny M8
Oddělení ŠD Mitušova 8 je umístěno opět v budově školní jídelny.

Kompletní informace školní družiny k provozu ve školním roce 2018/2019 najdete tady.
Detailnější popis provozu školní družiny v budově Mitušova 8 si můžete prostudovat níže:
Rozvrh kroužků ve školní družině

Ranní družina je zajišťována pouze v budově Mitušova 16. Provoz je denně ráno od 6 hodin. Příchod do družiny ráno je do 7:15 h. Žáci budou na vyučování převedeni p. vychovatelkou.
Zápisní lístek – důležité upozornění! Dítě bude vydáno pouze zákonným zástupcům nebo osobám pověřeným plnou mocí, která je součástí zápisního lístku nebo sourozencům - osobám pověřeným, a to pouze písemnou podobou. Na telefonické vyzvání v žádném případě děti neuvolňujeme.
Odchází-li dítě z ŠD samo - tak pouze na pokyn vychovatelky podle pokynů uvedených v zápisním lístku. Pokud chcete uvolnit dítě ze ŠD v jinou dobu, než je uvedena v zápisním lístku, sdělte to prosím vychovatelce písemnou formou na předepsaném tiskopise (na vyžádání u vychovatelky nebo je ke stažení n webových stránkách školy M16).
Píšete-li omluvenku ručně, musí obsahovat tyto náležitosti: datum, čas odchodu, způsob odchodu (sám – sama ) a formulaci:“od této doby za dítě přebírám plnou zodpovědnost“. Při přerušení docházky na celý měsíc nebo odhlášení z ŠD je nutné žáka předem písemně odhlásit.
Platba za ŠD a obědy: se provádí formou inkasa z účtu nebo hotově u vedoucí školní jídelny. Platba za ŠD činí 150,- za měsíc. Dítě může být od platby osvobozeno, splní-li zákonem stanovené podmínky. Informace naleznete na nástěnce v ŠD, na web. stránkách ŠD, tel. 736 761 932 u vedoucí vychovatelky nebo v kanceláři školy Mitušova 16. Je povinností zákonného zástupce pravidelně dokládat potvrzení z ÚP k žádosti o osvobození od úplaty za ŠD. Není povinností školy zasílat upomínky. Nevznikne–li zákonnému zástupci nárok na dávku nebo neprokáže–li pobírání dávky pro dané období, je povinen neprodleně školné uhradit v plné výši 150,-Kč.
Stravování: k evidenci stravování je nutné zakoupit a označit čip. Odhlašování obědů provádějte přímo ve šk. jídelně na telefonním čísle 601 090 512.
Pobyt venku: Pokud to počasí dovolí, chodíme denně ven. Doporučujeme převlečení.
Odpolední kroužky: v 15:15 děti se na kroužky přesunou samostatně na budovu Mitušova 16. Pokud dítě neodchází samo, zákonný zástupce si zde dítě po skončení zájmové činnosti vyzvedne. Na keramiku vybíráme 100,-Kč/pololetí do konce října.
Dále prosíme rodiče, pokud mají možnost, o papíry na kreslení (klidně z jedné strany potištěné) nebo o drobné dárečky, sladkosti pro děti na odměny.
Do ŠD si pro školní rok 2018/2019 každé dítě donese:
2 ks toaletního papíru
1 krabici papírových kapesníčků
2 balíčky balených bonbónů
malý deníček
Žádáme rodiče, aby podepisovali dětem všechny věci. Zamezí se tak ztrátám.

Proběhlo v ŠD...Ve školním roce 2018/2019 školní družinu navštěvují děti 4. ročníku.

 Na našem pracovišti Mitušova 8 je 1 oddělení, které vede tato paní vychovatelka:

Mariana Sikorová
oddělení MOTÝLCI